Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

Fil-Jiem li ghaddew sar il-ftuh ufficjali tas-sit il-gdid tal-Hal Far Model Flying Association mis-Segretarju Parlamentari ghar-Ricerka, Innovazzjoni, Zghazagh u Sport Chris Agius fil-prezenza tal-President tal-klabb Arthur Napier fost l-ohrajn.

Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]

Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]

Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius waqt l-indirizz tieghu spjega l-intoppi li ntaqghu maghhom fil-mixja sabiex l-assocjazzjoni tinghata dan is-sit minn fejn tista’ topera.  Filfatt l-akbar ostaklu kien il-fatt li l-art tinsab f’zona industrijali.  Huwa qal li b’rieda tajba minn diversi partijiet intlahaq ftehim b’sodisfazzjoni kbir ghan-numru ta’ dilettanti fi hdan il-klabb. Semma ukoll li fl-isport ma ghandix tidhol il-politika u li l-gurnata tallum tixhed ezattament dan.   Huwa kompla jghid li qieghed jipprova jghin sabiex jintlahqu t-talbiet kbar li qed isiru minn diversi assocjazzjonijiet, ghalkemm dan ma jkunx dejjem possibli.

Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]

Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]

Il-President tal-assocjazzjoni Arthur Napier semma l-importanza tal-MoU li kien iffirmat ma’ SportMalta.  Napier esprima s-sodisfazzjon li l-klabb wasal s’hawn u rringrazzja b’mod partikolari lill-perit li ghen lill-assocjazzjoni.  Intant Pierre Bonello, segretarju tal-assocjazzjoni fisser din il-gurnata bhala wahda storika li biha l-assocjazzjoni regghet inghaqdet u ssahhet.  Huwa sostna li kien importanti li l-istakeholders bhall-Malta Enterprise kienu involuti sa mill-bidu nett u llkoll gibdu habel wiehed.

Indirizzaw lil dawk prezenti wkoll George Borg Marks, id-direttu tal-Avjazzjoni Civili,  Dr Lucianno Busuttil chairman ta SportMalta u David Agius il-kelliem tal-oppozizzjoni ghall-isport.

rbn_2084-copy

Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]

Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]

 

Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]
Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport Chris Agius officially inaugurates new premises for the Ħal Far Model Flying Association [9-10-16]
CategoryNews, SportMalta News

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”