Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

SportMalta ilu minn 2013 jiehu hsieb l-isemmi outdoor fitnes área, f’dan il perjodu Sportmalta sewwa kemm il-darba il- hasarat li jsiru b’ vandalizmu fuq l-equipment ezistenti, L-outdoor equipment gie midjur f’2019 fejn zewg magni li gew vandalizzati u mkissra gew mibdula bi tnejn godda, il-bqija ta’ l-equipment gie midjur u mizbugh. Trampoline nbidlet f2018 u reghet giet msewwija 6 xhur wara , bhallissa hemm ukoll rega ordnat set ta’ mollol u clips biex jigu mibdula liema mollol u clips dan l-ahhar gew misruqa u vandalizzati. Gate li taghti ghal-area ta’ tfal giet msewwija kemm il darba u tigi mqaccta .Il Fence tal- madwar gie msewwi kemm il darba u anki partijiet minnu mibdula SportMalta jzzom Kuntatt mal-Kunsill Lokali ta’ Hal Qormi fuq tiswijiet , Il-Kunsill |Lokali ghandu access ghal cameras fl-area biex jkunu jistghu jsiru rapporti fuq il-hsarat ma l-awtoritajiet koncernati.

Anness rendikont ta’ l-ispejjes li saru min mindu sar u nfetah dan l-outdoor fitness área.

Sportmalta jonfoq madwar 6000 euro fis-sena fuq manutenzjoni u dawl. Total ta l-Ispejjes

qormiOutdoor Gym nominal ledger

PQ12482-3 reply

CategoryNews, SportMalta News

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”