Open/Close Menu SportMalta is the Government of Malta’s entity for the development and promotion of Sport in Malta.

Grazzi ghal SportMalta, diversi Assocjazzjoniet, Klabbs u Atleti regghu bbenifikaw min ghajnuniet finanzjarji. Dawn l organizzazjonijiet jibbenifikaw min dawn il- fondi wara li jkunu applikaw ghal diversi skemi li l- Istess SportMalta toffri.

Ammont ta’ €270.000 gew mghoddija’ l fuq min 40 Klabb Sportiv ghal skemi differenti fosthom l- Investiment ghal-Facilita, l- Iskema ghal Taghmir Tekniku, l Iskema ghal Participazzjoni Internazzjonali u ghal Elite Athlete Development.

SportMalta wkoll ha tkun qed talloka l-ammont ta’ €90,000 lil komunita’ tal-Motorsport bi ftehim mal-Malta Motorsport Federation li ha tkun qed taghddi lil SportMalta r rakomandazzjonijiet ghall- benefaturi. Dawn il- fondi ma jinkludux l -assistenzi li diga’ gew mweghda minn ftehim ma’ certi Organizzazjonijiet Sportivi, bhal ftehim li SportMalta ghamlet fl-2017 mal- Kumitat Olimpiku Malti li l- ispiza totali ghal kull sena tlahhaq ghal €705,000.

Ghal din is-sena wkoll SportMalta b’ kolloborazzjoni mal- Bank of Valletta, nediet l iskema tal -Youth Development Scheme u anke dik tal-Flexi Training. B’ dan kollu l-Atleti maghzula ha jkunu jistghu jibbenifikaw min dawn l-iskemi matul is-sena kollha. Skema ohra li daqt tigi mnedija hi dik biex l- Organizzazjonijiet ikunu aktar efficjenti ghal energija b’ kollobarazzjoni mal- Agenzija ghal Energija u l-Ilma.

SportMalta wkoll tfakkar lil Organizzazjonijiet registrati maghha li kull min ha jkun qed jospita xi Event internazzjonali din is sena biex japplika ghal l-Iskema Sport Tourism. L-Applikazjonijiet ghal din l- iskema ghandhom jaslu fl- Ufficini ta’ SportMalta, mhux aktar tard mill-31 ta Marzu 2019.

Prezenti ghal din ic-cerimonja kien hemm is-Segretarju Parlamentari ghal-isport Clifton Grima li tkellem dwar l-istragetija li ser tigi imneddija fi xhur li gejjien li tagjhti iktar finanzi lill-Isport u fl-istess hin taghmel iktar pressjoni fuq l-Assocjazzjonijiet li issa jridu isarfu il-flus f’rizultati.

Ic-cermen ta` SportMalta Luciano Busuttil tkellem dwar it-trasparenza u kontabilita fl-iskemi ta’ l-entita filwaqt li l-Kap Ezekuttiv Mark Cutajar ta` rendikont ta` dak kollhu li gie moghti fl-2018 u anke il-pjan finanzjarju ghal 2019.  Spjega li fil-gimghat li gejjien ser ikun hemm iktar atleti elite u zghazagh li ser jibenefikaw minn iktar fondi ta` l-assitenza.

CategoryNews, SportMalta News

“Moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta.”